چون عقاب

هميشه چون عقاب برفراز باشيد،   

  عقابی که با نیروی ایمان خود در پرواز باشد؛ بر فراز طوفان وابر

و باد است و آن نیروی ایزدی است که فایق بر همه آنهاست.